انواع دیوار سبز

 انواع دیوار سبز  در ایران به تعدادی محدود تقسیم می شود.   دیوار سبز به سازه ای گفته می شود که انواع گیا هان  در آن کاشته می شود.. دیوار سبز عمودی تاریخچه بسیار قدیمی دارد . در گذشته با کاشت پیچکها سعی در پوشاندن بعضی دیوارها و یا سبز نمودن بعضی دیگر داشتند. به …

انواع دیوار سبز ادامه »