page contents

ورسی سل

بام سبز

بام سبز

بام سبز امروزه با تکنیکها و متریالهای مختلفی احداث می شود یکی از نکات مهم در بام سبز مسئله استحکام ساختمان می باشد. همین مسئله باعث بوجود آمدن سیستمهای متفاوت در اجرای بام سبز شده است. زیرا پیش از ایزولاسیون تحمل سازه اهمیت بیشتری دارد که باید محاسبات آن در اختیار مجری قرا بگیرد. این …

بام سبز ادامه »

زهکشی روف گاردن

زهکشی روف گاردن به دو شیوه مدرن و سنتی انجام می شود . در شیوه سنتی زهکشی روف گاردن از پوکه صنعتی استفاده می شود و در شیوه مدرن از انواع ژئو درین ها استفاده می شود .. بعد از مرحله ایزولاسیون و تست گرفتن پشت بام به وسیله پر از آب کردن آن و …

زهکشی روف گاردن ادامه »