طراحی محوطه سازی

طراحی محوطه سازی

محوطه سازی در زندگی شهری از نیازهای انسان می باشد هم به دلیل زیبا سازی و هم به دلیل نیاز مبرم انسان به انرژی گیاهان اصول اولیه در این کار طراحی محوطه سازی است. مراحل طراحی محوطه سازی: یکی از مهم ترین کارهایی که پیش از طراحی محوطه باید انجام شود، بررسی محل اجرای محوطه …

طراحی محوطه سازی ادامه »