page contents

محوطه سازی

در واقع در منازل کوچک نباید کمبود فضای کافی برای به وجود آوردن محوطه سبز را، بهانه کرد. از کوچکترین فضا ها نیز برای ایجاد محوطه سازی فضای سبز باید استفاده نمود. مانند ایجاد دیوار سبز بر روی دیوارهایی که زیبایی خاصی ندارند. یا کاشت گیاهان بلند در پایین دیوار ادامه مطلب…