طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن

طراحی روف گاردن یا همان بام سبز اولین و مهمترین بخش اجرای روف گاردن در مرحله اول است. گام نخست در ایجاد روف گاردن طراحی می باشد. که نیاز به چندین تخصص متفاوت دارد. به این دلیل که در محوطه سازی با توجه به اینکه سطح شما زمین می باشد. از لحاظ وزن سازه و …

طراحی روف گاردن ادامه »