page contents

انواع دیوار سبز

 انواع دیوار سبز  در ایران به تعدادی محدود تقسیم می شود.   دیوار سبز به سازه ای گفته می شود که انواع گیا هان  در آن کاشته می شود.. دیوار سبز عمودی تاریخچه بسیار قدیمی دارد . در گذشته با کاشت پیچکها سعی در پوشاندن بعضی دیوارها و یا سبز ادامه مطلب…