دیوار سبز

دیوار سبز ، دیوار ی است که تقریبا پوشیده شده با گیاهان و محیطی است برای رشد گیاه . دیوار سبز به عنوان باغ های عمودی نیز شناخته می شوند.گرین وال از دیگر نامهای آن است.   اجرای این دیوارها حتی خود به عنوان عایق حرارتی هم مورد توجه می باشد. دیوار سبز به صورت …

دیوار سبز ادامه »